Praktisch

De Bavoschool telt circa 200 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 8 groepen. Ons team bestaat uit 19 medewerkers.

Schooltijden

De Bavoschool werkt met een continurooster. Dat betekent dat uw kind aaneengesloten op school is en op school luncht.

De schooltijden zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur – 14.30 uur
Woensdag: 8.30 uur – 12.30 uur

Doorgaande ontwikkelingslijn

Peuters worden kleuters voordat je het weet. Hoe fijn is het dan dat ze zich in dezelfde omgeving kunnen blijven ontwikkelen. Figaro van SKIK zit met haar dagopvang bij ons in het pand. Hun peuters spelen met onze kleuters, pedagogisch medewerkers en leerkrachten kennen elkaar. Dat is lekker vertrouwd. Figaro verzorgt ook buitenschoolse opvang. Voor en na schooltijd worden kinderen op een leuke en prikkelende manier beziggehouden. Ook een staaltje van doorgaande ontwikkeling.

Jeugdbibliotheek

De Bavoschool heeft een volwaardige bibliotheek in huis met een omvangrijke collectie waar we heel veel gebruik van maken voor ons (lees)onderwijs. Na schooltijd kunnen de kinderen ook boeken lenen voor thuis. Wij delen de brede school met de jeugdbibliotheek. Alle kinderen hebben een bibliotheekpasje. Hiermee kunnen ze na schooltijd boeken lenen.

Vakanties en vrije dagen

Wilt u weten wanneer uw kind vrij is? Hieronder ziet u wanneer de vakanties en studiedagen gepland zijn.

Engelse taal

‘Do you speak English?’ We leven in een internationale samenleving. Onze kinderen worden meer dan ooit wereldburgers. Dan is het handig als zij het Engels beheersen, nog altijd de internationale voertaal. Wij bieden vanaf groep 1 Engels aan. Niet zozeer gericht op de technische taalbeheersing, je moet vooral vrijuit gaan communiceren. ‘Yes, I speak English!’

Oudervereniging

Schoolreisjes, kerstviering, excursies; ze zouden onmogelijk zijn zonder de inzet van onze oudervereniging. De oudervereniging bestaat uit betrokken ouders. Zij denken mee over, geven invulling aan en activeren andere ouders bij veel van wat onze school leuk en aantrekkelijk maakt. Om de schoolactiviteiten financieel mogelijk te maken, beheren zij ook de ouderbijdrage.

Medezeggenschapsraad

Scholen maken plannen en voeren veranderingen door. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij de schooldirectie. Omdat dit beleid direct of indirect invloed heeft op leraren en leerlingen, overlegt de schooldirectie dit met de medezeggenschapsraad (MR).

Onze MR bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen. De Bavoschool maakt deel uit van SKO West-Friesland. Schooloverstijgende zaken binnen SKO West-Friesland worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Net als alle SKO West-Friesland scholen vaardigt de MR van onze school één ouder of één leerkracht af naar de GMR.

Klachtenregeling

De Bavoschool staat voor een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over gedrag op onze school, dan kunt u dat – vertrouwelijk – melden bij onze interne contactpersoon, Esther Timmer (072-5023380). Hier vindt u de klachtenregeling van SKO Westfriesland.

Schoolgids

In onze schoolgids krijgt u een compleet beeld van onze school.

Via onderstaande link ziet u op de website van Scholen op de Kaart de link naar onze schoolgids.

Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze gerust!

Naam