Onze school en ouders

Als Bavoschool willen we dat onze leerlingen de beste versie van zichzelf worden. Dat kan alleen met de hulp en betrokkenheid van ouders. Voor ons gaan opvoeden en ontwikkelen hand in hand. Kinderen zitten lekkerder in hun vel, als school als thuis voelt.

Tijdens vormende jaren van zijn leven zit uw kind op de basisschool. Buiten uw zicht en invloedsfeer. Natuurlijk wilt u dan weten wat hij meemaakt. We houden u nauw op de hoogte van het Bavoschoolleven via onder meer onze nieuwsbrief, website, Parro-app en ouder- en thema-avonden. En u kunt altijd een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek, als u daar behoefte aan heeft.

Ouderparticipatie
U kunt als ouder ook directer betrokken zijn bij onze school. We zijn een actieve school en willen kinderen veel aanreiken. Uw inzet is daarin onmisbaar. Waar liggen uw interesses of kwaliteiten? Begeleiding bij een schoolreisje of sportdag, bij lezen of andere leeractiviteiten zoals de keuzeateliers? Jaarlijks vertalen we dit soort activiteiten naar ‘vacatures’ waarop ouders kunnen reageren. Gelukkig wordt dat enthousiast gedaan.

Informatiebijeenkomst
We stellen uw inbreng niet alleen op prijs in de schoolpraktijk, we zijn ook benieuwd naar uw ideeën hoe we ons onderwijs verder kunnen verbeteren. Een aantal keer per jaar organiseert de school, samen met de medezeggenschapsraad, een oudercafé. Aan de hand van opdrachten en stellingen gaan we met elkaar in gesprek over een onderwerp. De opbrengsten nemen we mee in de organisatie.

Zorg voor uw kind

Elk kind is anders. Het ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en heeft andere behoeftes. Daar houden we rekening mee. We kijken naar wat een kind kan en niet naar wat het moet. 

Bij de Bavoschool vragen we ons dagelijks af wat een kind nodig heeft om te groeien. Het antwoord op die vraag vinden we vooral in het samenspel met de leerling, door scherp te observeren en met hem in gesprek te gaan. 

In de groep oplossen

We houden een digitaal dossier bij van de voortgang van een kind, gebruiken toetsen als ijkpunt voor zijn ontwikkeling en bespreken de vorderingen met het kind en de ouders. Blijft een leerling achter of is hij juist heel voorlijk? Dan passen we eerst de begeleiding in de groep aan. Als er signalen zijn dat de ondersteuningsvraag groter is, dan kunnen we in overleg met ouders onze gedrags-, taal-, reken- of hoogbegaafdheidspecialist inschakelen.

Ondersteuningsteam

Soms moeten we concluderen dat externe hulp vereist is. Via het regionale ondersteuningsteam kunnen we alle gewenste expertise in huis halen. Kortom, de zorgaanpak is steeds anders, afgestemd op het individuele kind, maar het doel is hetzelfde: met elkaar optrekken om leerlingen binnen hun eigen mogelijkheden en talenten verder te helpen.

Passend onderwijs

Kinderen hebben recht op passend onderwijs. Hoe wij dat op de Bavoschool waarmaken, staat in ons schoolondersteuningsplan.